KKE:n 95 luokkataistelun vuotta

25.02.2014 - 12:24
(updated: 16.10.2015 - 10:39)
KKE arvioi Kreikan 2012 parlamenttivaalien jälkeen, että näitä tavoitteita ei tue osallistuminen hallitukseen. / KKE |

Kreikan kommunistinen puolue KKE täytti juuri 95 vuotta ja juhli tätä tärkeää virstanpylvästä viime kuukausina monin eri tavoin, kuten tekemällä laajamittaista kampanjatyötä ihmisten keskuudessa sekä järjestämällä kymmeniä eri tilaisuuksia, luentoja ja hankkeita ympäri Kreikkaa. Juhlallisuuksien huipentuma oli tilaisuus maan suurimmalla katetulla stadionilla, joka oli ääriään myöten täynnä. Kymmenettuhannet työläiset ja nuoret ottivat osaa näihin tapahtumiin ympäri maata.

– Puolueen 95-vuotisjuhlat merkitsevät pohjimmiltaan alkavaa poliittis-kulttuurista viisivuotiskautta, jonka teemana on ”Kreikan kommunistinen puolue - 95-vuotisjuhlista 100-vuotisjuhliin”, kertoo puolueen keskuskomitean ja kansainvälisten suhteiden osaston vastaava Eliseos Vagenas.

Keskuskomitea on julistanut tavoitteekseen näiden viiden vuoden aikana levittää tietoa KKE:n sosialistisesta ohjelmasta sekä paljastaa kapitalismin mädännäisyys ja nykyaikainen barbaarisuus työväenluokalle ja kansalle, varsinkin nuorille miehille ja naisille.

Erityisenä tavoitteenaan Vagenas nimeää puolueen ja sen nuorisojärjestö KNE:n ideologis-poliittisen ja organisatorisen roolin vahvistamisen vallankumouksellisena puolueena.

– Julistuksessaan keskuskomitea kertoi useista keskitetyistä toiminnoista, kuten puolueen historiaan ja Kommunistiseen internationaaliin – jonka osa KKE oli – liittyvistä julkaisuhankkeista, poliittis-ideologisesta kirjasta, useista monipuolisista kulttuuritapahtumista, sekä muiden maiden kommunististen puolueiden kanssa käytävän vallankumousstrategiakeskustelun tärkeydestä.

”Veri on kastellut maamme”

Mitkä sitten ovat Eliseos Vagenasin mielestä KKE:n tärkeimmät saavutukset näiden 95 vuoden ajalta?

– On vaikeata erottaa tiettyjä hetkiä ja irrottaa ne siitä historiallisesta ympäristöstä, joka vallitsi näiden tapahtumien aikana, hän miettii.

– KKE perustettiin vuonna 1918 maamme työväenliikkeen kehityksen luonnollisena jatkumona, ja myös Venäjän vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen vaikutuksen alaisena. Tuhansien puolueemme joukkojen, jäsenten ja ystävien veri on kirjaimellisesti kastellut maamme. Puolueemme on työväenluokan tiedostava, järjestäytynyt etujoukko, jonka tavoitteena on kapitalismin murskaaminen ja sosialistis-kommunistisen yhteiskunnan perustaminen.

Vagenasin mukaan kansainvälisen kommunistisen liikkeen ja KKE:n useiden vuosien positiiviset ja negatiiviset kokemukset ovat vahvistaneet, että työväenluokka ei voi toteuttaa historiallista tehtäväänsä jollei sillä ole omaa vahvaa, hyvin järjestäytynyttä ja teoreettisesti varusteltua puoluetta – kommunistista puoluetta. KKE:n ohjenuorana on marxismi-leninismin vallankumouksellinen maailmankatsomus.

– Se on taistellut taantumuksellisia teorioita, kuten Kreikan pitämistä ”köyhänä sukulaisena”, naisten ”vähempiarvoisuutta”, rasistisia teorioita ja nationalismia sekä pääoman kansainvälisyyttä, ajatuksenvapauden sortoa ja suvaitsemattomuutta vastaan. Kansa ei ole saavuttanut mitään etuja, kuten 8- ja 7-tuntista työpäivää tietyillä sektoreilla, sosiaaliturvaa, kollektiivisia työehtosopimuksia, työttömyysturvaa, maan jakoa maanviljelijöille, pakollista julkista koulutusta, työolosuhteiden parannuksia tai naisten ja nuorten oikeuksia ja monia muita – joilla ei olisi ollut yhteyttä puolueemme etujoukkojen toimintaan, Vagenas havainnollistaa.

Tänä päivänä puolue tukee taistelua kaikkia niitä ongelmia vastaan, joita työläiset, köyhät maanviljelijät ja ammatinharjoittajat kohtaavat, samaan aikaan kun se julistaa uuden sosialistis-kommunistisen yhteiskunnan perustamisen välttämättömyyttä. KKE:n historiallinen panos on, että se ei ole antanut periksi historiallisen tehtävänsä edessä, eikä se ole erehtynyt kapitalismin ”inhimillistämisen” turhaan yritykseen.

– KKE on perustamisestaan lähtien ollut uskollinen työväenluokan internationalismin periaatteelle. Se on puolustanut sosialismin rakentamista Neuvostoliitossa, muissa Euroopan ja Aasian maissa sekä Kuubassa. Se osallistui kommunistiseen internationaaliin. Se ilmaisi solidaarisuutensa maailman työväenluokan kamppailulle kohti sosialismia ja niille ihmisille, jotka taistelivat kansallisen vapautuksensa puolesta. Kriittisimpien ja vaikeimpien vaiheidensa aikana KKE oli myös internationalistisen solidaarisuuden ja kansainvälisen työväen- ja kommunistisen liikkeen tuen saajana, Vagenas kertoo.

Kansainvälinen yhteistyö keskiössä

Puolue taistelee kansainvälisen kommunistisen liikkeen uudelleenkokoamiseksi sen kokeman perääntymisen ja kriisin jälkeen, joka edelleen on meneillään – etenkin vastavallankumouksellisen voiton jälkeen 1989-1991. Kommunististen puolueiden kansainväliset kokoukset aloitettiin puolueen aloitteesta Neuvostoliiton vastavallankumouksen jälkeen. Nämä kokoukset pidettiin Ateenassa vuodesta 1999 vuoteen 2005 ja vuonna 2011. Tänä päivänä puolue tukee Solidnet-sivustoa, jonne kukin kommunistinen puolue lataa materiaaliaan.

– Tuemme kommunististen puolueiden alueellista yhteistyötä ja koordinointia säännöllisten Balkanin kommunistien tapaamisten, itäisen Välimeren kommunististen puolueiden tapaamisten, vuosittaisten Euroopan kommunistien tapaamisten sekä uuden alueellisen yhteistyön välineen, Initiativen kautta,  Eliseos Vagenas selostaa.

Kaiken tämän lisäksi puolue tukee kommunististen puolueiden teoreettisten julkaisujen välistä yhteistyötä tarkoituksenaan tutkia ajankohtaisia ongelmia ja valmistella vallankumouksellista strategiaa International Communist Review –aikakauskirjan kautta.

– Joka tapauksessa, jos jotakin on valittava, voimme pitää KKE:n 95-vuotisen historian merkittävimpinä hetkinä puolueen roolia kolmea valtiota, Saksaa, Italiaa ja Bulgariaa vastaan käydyn aseellisen taistelun etujoukoissa EAM-ELAS –vastarinnan aikana, Vagenas painottaa.

Kahteen otteeseen, joulukuussa 1944 sekä Kreikan Demokraattisen Armeijan kolmivuotisen taistelun aikana vuosina 1946-1949, KKE:n johtama työväenliike yhdessä liittoutuneiden maanviljelijöiden liikkeen kanssa osallistui aseelliseen taisteluun, aluksi imperialistisen Ison-Britannian aseellista väliintuloa ja myöhemmin USA:n tukemaa porvarivaltaa vastaan.

– Puolueemme osoitti esimerkillistä kestävyyttä pitkän laittomuutensa aikana 1950- ja 1960-luvulla, ja sen panos diktatuurin vastaisessa taistelussa 1967-1974 oli myös merkittävä.

Marxismi-leninismiin nojaava puolue

Seuraavien vuosien aikana KKE pyrkii rakentamaan puoluetta voimakkaasti.

– Pyrimme tekemään puolueesta ”kaikkiin säihin sopivan puolueen”, puolueen, jolla on läheinen yhteys työväenluokan ja kansan kanssa. Pyrimme kehittämään puolueen kommunistisen koulutuksen valmiuksia ja sen kykyä kehittää nuoria kommunistimiehiä ja -naisia, pystyviä KKE:n jäseniä ja joukkoja, kaikenlaisissa olosuhteissa toimivia raskaan luokkataistelun edelläkävijöitä, Vagenas visioi.

Marxismi-leninismin vakaalla ideologisella pohjalla lepäävä KKE:n uusi ohjelma vahvistaa sen kyvykkyyttä ja kestävyyttä niiden monien vaikeuksien ja haasteiden edessä, jotka syntyvät kotimaisten, eurooppalaisten ja kansainvälisten voimien kohdatessa taistelussa sosialismin ja kommunismin puolesta.

– Tällainen puolue on edellytys sille, että työväenluokka voidaan nähdä luokkana, joka tulee toimimaan vapauttajana riistosta, kriiseistä ja imperialistisista sodista yhdessä liittolaistensa kanssa. Tavoitteena on vahva puolue, joka tulee antamaan panoksensa työväenliikkeen kehitykselle pois porvarillisista ja pikkuporvarillisista vaikutuksista ja sellaisista muutoksista kuin uusi sosialidemokraattinen opportunistihallitus, Vagenas huomauttaa.

Puolue tulee yhdistämään kaikki taloudelliset ja poliittiset taistelut, äärimmäisenä poliittisena päämääränään taistelu vallankumouksellisten työläisten vallan puolesta. Se tulee myös vastustamaan antikommunistisia hyökkäyksiä ja olemaan valpas taistelussa fasismin nousua vastaan.

Kapitalismin umpikujat selkeästi esillä Kreikassa

– Olemme tietoisia siitä, että keskinäisiä, epätasa-arvoisia riippuvuussuhteita muodostetaan imperialististen unionien ja globaalin kapitalistisen järjestelmän sisällä, kunkin maan taloudelliseen ja poliittis-sotilaalliseen mahtiin perustuen. Tätä tapahtuu myös EU:ssa, Eliseos Vagenas kertoo.

– Siten kapitalistisen tuotantotavan umpikujat tulevat selkeämmin esille Kreikassa ja muissa eteläisissä maissa: työttömyys, köyhyys, hätä ja muut sen kaltaiset ovat vallalla, koska kapitalistinen kriisi, jota eivät ole aiheuttaneet ”varkaat” tai ”huijarit”, jotka ovat vain kuorrutus järjestelmän kakun päällä, vaan ominaisluonnoltaan kapitalistinen järjestelmä itse, voi nyt mahdollistaa ainoastaan kriisejä ja sotia, hän painottaa ja jatkaa: – Tiedämme myös, että maailman köyhimmissä maissa rikkaudet ovat kerääntyneet harvojen käsiin, ja he elävät provosoivan ylellisesti verrattuna enemmistöön. Tiedämme, että myös maailman rikkaimmissa maissa on raastavaa köyhyyttä. Tiedämme, että köyhien maiden rikkaat ja rikkaiden maiden rikkaat ovat yhteisrintamassa työläisiä vastaan.

– He luovat omat liittonsa ja mekanisminsa säilyttääkseen ja vahvistaakseen valtaansa. Nato ja EU ovat sellaisia liittoja. Tiedämme, että työläisten – riippumatta siitä asuvatko he köyhissä vai rikkaissa maissa – yhteinen intressi on pääoman vallan murskaaminen.

Vagenas huomauttaa porvarillisten ja opportunististen puolueiden, jotka toimivat kansojen intressien ja kansallisen talouden nimissä, kutsuvan kehittyneissä maissa työväenluokkaa konsensukseen ja uhrauksiin pitääkseen yllä kilpailukykyä samalla kun vähemmän kehittyneissä maissa ne kehottavat konsensukseen ja uhrauksiin, jotta maa voisi vuorostaan parantaa asemaansa ja kehittyä – jotta sen taloudesta tulisi ”kilpailukykyisempi”.

– Molemmissa tapauksissa pääoma pitää itsellään leijonanosan. Kaikkien maiden kapitalistien yhteinen tavoite on nostaa asemaansa globaalissa imperialistisessa ”pyramidissa”, jotta heidän liiketoimintansa saisivat suuremman osan markkinoista luonnonrikkauksia ja työvoimaa hyväksikäyttämällä. Heidän tavoitteellaan ei ole mitään tarjottavaa työläisille, lukuun ottamatta hyvin pientä osaa eli niitä ”työväen aristokraatteja”, jotka odottavat kuin hyeenat saadakseen syödä kapitalismin leijonien, vaikutusvaltaisten monopolien jättämiä rippeitä, Vagenas painottaa voimakkaasti.

– Kreikan työläiset toivoisivat solidaarisuutta Suomen kansalta, heidän taistelunsa vahvistamista, EU:n, kapitalismin ja monopolien vastaisen taistelun koordinoimista ja tien rakentamista kohti tulevaisuutta, jossa ihminen ei enää riistä ihmistä.

Kreikan kommunistit kriittisiä Syrizaa kohtaan

KKE:n ja Kreikan vasemmistokoalitio Syrizan kireät välit näkyvät myös Eliseos Vagenasin kommenteissa. Vagenasin arvion mukaan Euroopan vasemmiston toimintaan sekä EU:n parlamenttivaaleihin osallistuva Syriza sekä tämän komission puheenjohtajaehdokas Alexis Tsipras edustavat liikaa unionia ja kapitalismia myötäilevää politiikkaa.

Kreikan KKE ajaa yksipuolista Kreikan velkojen peruuttamista, EU:sta ja Natosta eroamista, perustuotantovälineiden sosialisointia, keskitettyä suunnitelmataloutta ja työväenluokan valtaa. Puolue arvioi Kreikan 2012 parlamenttivaalien jälkeen, että näitä tavoitteita ei tue osallistuminen hallitukseen. KKE:n mukaan vasemmiston muodostaman vähemmistöhallituksen kannatus ei silloin ollut parlamentissa riittävä.

Viimeisimpien gallupien mukaan mikäli parlamenttivaalit pidettäisiin nyt, niin Syriza olisi Kreikan suurin puolue 31,5 prosentin ääniosuudella ja KKE viidenneksi suurin 6,5 prosentin osuudella. (MK)

Tekijä

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Ulkomaat

Kommentit (5 kpl)

Voit kommentoida Tiedonantaja.fi:n blogikirjoituksia käyttäjätunnuksella Kirjaudu sisään jollei sinulla ole vielä käyttäjätunnusta, Rekisteröi tunnus tästä

Jos osallistuit keskustelun vanhoilla Tiedonantaja.fi -sivuilla, voit palauttaa vanhat tietosi sähköpostiosoitteesi avulla. Klikkaa oheista linkkiä, syötä sähköpostiosoitteesi, ja saat piakkoin postiisi viestin, jonka avulla voit luoda uuden salasanan itsellesi. Palauta vanha käyttäjätunnus.